“Vold” fra Slusen 35 til Slusen 54

Hermed RKSK svar til Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse.

a. Foreningens formand ønsker at der etableres adgang for mindre
joller, kajakker og kanoer i kanalerne i lokalplansområdet, herunder
adgang til og fra Ringkøbing Fjord, mod syd, ud til indsejlingen til Slusen.
Svar:
Det er hensigten at kanalerne skal kunne benyttes til mindre joller, kajakker og kanoer.
Det er af sikkerhedsmæssig årsager ikke forsvarligt at etablere adgang til og fra Ringkøbing Fjord syd
for lokalplanområdet, ved indsejlingen til slusen.

b. Foreningens formand ønsker at der etableres et mindre fjordbad,
såfremt det kan sikres mod strømforhold mv.
Svar:
Da ideen om et fjordbad er blevet foreslået ganske sent i lokalplanprocessen, har det ikke været muligt at nå at indarbejde dette i lokalplanens indhold. Dette skyldes blandt andet, at den foreslåede placering lige vest for renseanlægget formentlig vil være for tæt på nærområdets erhvervsvirksomheder, i forhold
til gener fra støj, lugt og støv.

c. Foreningens formand udtrykker bekymring for om de to versioner af
projektet, jf. kortbilag 3A og 3B, betyder at der kan blive opført
kanalhuse uden kanaler. Der foreslås i stedet en åben-lav bebyggelse, hvis kanalerne ikke bliver fuldt etableret.
Svar:
Det er i lokalplanens bestemmelser § 3.1 og 3.2 for arealanvendelse beskrevet, at bebyggelsen i de
vestligste delområder I og II kan opføres som enten som tæt-lav eller åben-lav bebyggelse.
Det er bygherres intention, at der i delområde I og II vil blive etableret åben-lav bebyggelse, såfremt kanalerne kun etableres i det omfang som er beskrevet i kortbilag 3B.

d. Foreningens formand ønsker at det i lokalplanen foreslåede
hegn(§7.4) erstattes med en beplantet vold i op til 1½ m højde.
Svar:
Lokalplanens bestemmelser om et hegn som afskærmning mellem lokalplanområdet og ejerforeningens arealer tages ud. I stedet er der i lokalplanens bestemmelse § 7.4 tilføjet følgende tekst:
7.4 Jordvold og hegn
Langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning mod Slusen skal der etableres en jordvold i mindst 1,3 meters højde. Volden skal beplantes på en måde der, så vidt det er muligt, hindrer passage mellem lokalplanområdet og Slusen.
Jordvolden langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning mod Slusen har til formål at adskille bløde trafikanter fra den tunge trafik gennem lokalplanområdet. Beboere ved Slusen får adgang til lokalplanområdet via markerede overgange på enkelte steder på vejforløbet.
Volden vil ligeledes blive beskrevet i lokalplanens redegørelse s. 7, i afsnit om ”Lokalplanens indhold”: Af hensyn til trafikken på adgangsvejen fastsætter lokalplanen krav om etablering jordvold langs vejen længst mod syd med henblik på at adskille tung trafik og bløde trafikanter fra Slusen – den eksisterende ferieboligbebyggelse syd for lokalplanområdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.