Årsberetning 2020

Grundet udsættelsen af generalforsamlingen 2020, bliver bestyrelsens årsberetning 2019-2020 offentliggjort her på siden.

Siden sidst.
Efter generalforsamlingen i april sidste år har bestyrelsen holdt 3 møder, den 20. juli, den 4. januar og 7. marts i år. Referaterne fra disse møder er lagt ind på foreningens hjemmeside.
Den 10. januar meddelte vores formand Jørgen Boe, at han trak sig ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning på grund af sin forværrede sygdomssituation.
Vores suppleant Lykke Nyholm Madsen er herefter indtrådt i bestyrelsen, og bestyrelsen har
konstitueret sig med undertegnede som formand.
Vedligehold.
Vores servicemand, Jens Peder Andersen, har som i tidligere år, arbejdet med den løbende udvendige vedligeholdelse af slusehusene, primært maling af husene. Det er altid et puslespil, fordi det er afhængigt af vind og vejr samt, hvorvidt husene er udlejet eller ej.
Herudover er der: Foretaget udskiftning af brædder med svampeangreb (korkhat).
– Reparation af læskærme efter storme.
– Tjek af afløbsrørenes tilslutning til tagrenden og eventuel reparation.
– Og mange andre opgaver.
Der har ved enkelte af de høje huse været tæthedsproblemer ved skorstensrørenes indføring i tagene. Skorstensmand, Anders Skaaning, har undersøgt problemet og fundet en løsning (ca. 1.000 kroner per skorsten).
I foråret 2020 vil alle 21 skorstenstilslutninger i de høje huse blive
gennemgået og om nødvendigt repareret. Ved enkelte huse (bl.a. Slusen 47) har der stået vand i gården efter kraftige regnfald.
Afløbsforholdene vil blive undersøgt. Muligvis er der sandfang, som skal tømmes.
Hvis husejere ønsker bevoksningen foran terrasserne beskåret, kan man henvende sig til vores servicemand.
Jens Peder vores servicemand gennem en længere årrække har beklageligvis opsagt sin stilling med ophør ultimo februar,
Vi havde herefter opslået stillingen og ansat en ny servicemand, Allan Bareuther pr. 1. marts. Introduktion og kontaktoplysning om vores nye servicemand kan ses på vores hjemmesiden.
Udvendige lamper.
Alle de udvendige lamper, på husenes nordside, blev skiftet i 2016, grundet korrosion. Bestyrelsen
valgte en ny lampe, som bedre kunne tåle det barske klima. Lampen er udført i aluminium og
derefter lakeret. Bestyrelsen var på daværende tidspunkt i kontakt med leverandøren vedrørende garanti og holdbarhed. Det har desværre vist sig her 4 år senere, at der er begyndende korrosion på en del af lamperne.
Der ydes 5 års garanti på lamperne og der er lavet aftaler med SG-AS om udskiftning af de defekte lamper, uden udgift for ejerforeningen. Der vil blive skiftet 21 lamper i den kommende tid. Se billeder på hjemmesiden.
Kommunens nye affaldsordning
Kommunen har vedtaget en ny affaldsordning, som forudsætter sortering af affaldet i de enkeltevhuse i madaffald og restaffald. Det kræver todelte affaldsbeholdere i de enkelte huse og nye affaldscontainere på vores affaldsplads. Ordningen skal træde i kraft i november 2020. Vi skal i samarbejde med kommunen finde en for os, og for kommunen, fornuftig løsning. Den konkrete løsning har vi endnu ikke. Affaldsmolokkerne blev i februar presset op af jorden grundet den høje grundvandsstand.
Kommunen har efterfølgende forankret disse igen. I samråd med bestyrelse blev affaldshåndteringsområdet åbnet mere op ved at fjerne nogle sektioner af hegnet.
I samme anledning vil bestyrelsen henstille til, at man ikke sætter ting/affald ved siden af molokkerne, men selv afleverer det på Hvide Sande genbrugsplads.
Parkeringsproblemer.
Vejen nord for husene 1 – 13 kan i spidsbelastningsperioder være overfyldt med biler til gene for beboerne i husene 14 – 34. Derudover er det svært at komme ud og ind ad garagerne for beboerne i hus 1-13. Det har ført til henvendelser fra flere ejere.
Bestyrelsen har besluttet at indføre parkeringsforbud på nordsiden af vejen ved husene 1 – 13, der
bliver opsat skilte i henhold til dette. Gæsteparkering kan foregå på P-pladserne mellem husene 1 – 13 og på den store P-plads nord for husene 29 – 34. Denne P-plads vil kunne udvides med 6 – 8 pladser. Ved de enkelte huse, som har inddraget garagen til beboelse, kan der parkeres klos op ad den lukkede garageport. Bestyrelsen har valgt at oprette en handicapparkeringsplads. Parkeringen ved nr. 11 er gjort større, og blevet skiltet med handicap parkering.
Parkeringsplaner er uploaded til hjemmesiden. Bestyrelsen anmoder venligst alle om at overholde. Parkeringsregler samt husejerne om at give udlejningsbureauet besked om parkeringsreglerne i området.
Fællesantenneanlæg.
På sidste generalforsamling blev vores nuværende Tv-anlæg drøftet. Det nuværende Tv-hus er af ældre dato og udstyret med et forældet system. I dag har vi en blanding af digitale og analoge kanaler. Opløsningen på de analoge kanaler er ikke tilfredsstillende i år 2020 og slet ikke med udlejning for øje. Desuden meddeler udlejningsbureauerne, at mange gæster har problemer med nuværende tv-løsning.
I bestyrelsen har vi diskuteret, hvorvidt vi skal bruge yderligere ressourcer til kommende reparationer på nuværende system eller opgrader til et nyt. I den forbindelse har vi bedt om tilbud på et digitalt fællesantenneanlæg fra firmaerne JP Sound og Caspers Radio & TV. Tilbuddet fra Caspers Radio & TV beløber sig til etableringsudgift 75.000 kr., og var det mest  fordelagtige. Bestyrelsen har besluttet at acceptere tilbuddet fra Caspers Radio og TV, og opgradere vores fællesantenneanlæg til en ”ren” digital løsning. Dette vil gøre alle kanaler digitale og give en markant bedre kvalitet. Ligeledes vil TV2 blive en del af pakken igen. Etableringsudgifterne på 75.000 kr. dækkes af foreningen. Den månedlige pris pr hus vil være cirka 25 kroner. Det nye fællesantenneanlæg gør i øvrigt et  abonnement på Waoo-tv overflødigt de samme gælder de analoge kanaler. Umiddelbart efter generalforsamlingen vil Caspers Radio og TV installere anlægget. Vi har desuden tilkøbt Caspers Radio og TV til at indstille kanalerne i husene.
Vi i bestyrelsen ved, at dette emne er vigtigt for jer, og da bestyrelsens TV-ekspert, Jørn Harbo  desværre er på arbejde i dag derfor har vi inviteret Casper.
I forlængelse af beretningen vil Casper fortælle om opgraderingsprojektet og svare på evt spørgsmål.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Tak til vores afgående servicemand Jens Peder.
Og en særlig tak til Jørgen Boe for hans mangeårige arbejde som bestyrelsesformand, Jørgen har været med i bestyrelsen lige fra starten, og de sidste 8 år som formand, og du har i høj grad bidraget til at sætte rammerne for en sund og veldreven forening.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.